در نشست شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی مطرح شد ترامپ فرصت جدیدی برای انسجام ملی در ایران به وجود آورده است

اجاره: رئیس اتاق ایران تصریح کرد: همه اعتقاد دارند ترامپ فرصت جدیدی برای تولید یک انسجام ملی در ایران به وجود آورده که باید آن را قدر دانست.به گزارش اجاره […]

نایب رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی مطرح کرد تعریف پروژه های جدید نفتی برای بی اثر کردن خروج آمریکا از برجام

اجاره: نایب رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی تهران معتقد می باشد در صورت توسعه روابط بیشتر و تعریف پروژه های جدید با کشورهای اروپایی در حوزه نفت و گاز، می […]