تولید غذا با هزار دردسر!

اجاره: عضو هیئت علمی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری به مشکلات صنایع غذایی در مازندران و عرضه راهکار برای رفع آن، پرداخت.رضا فرهمندفر در گفت وگو با ایسنا […]