نتیجه ۶ سال مشاجره در حوزه تراریخته ها؛ هدایت شرکت های زیست فناوری به سمت تولید گل های زینتی!، شورای ایمنی زیستی تکلیف را روشن کند

به گزارش اجاره دبیر ستاد توسعه زیست فناوری با اشاره به مشاجرات گسترده در عرصه تولید محصولات تراریخته با اشاره به اینکه برای من خیلی سخت است که مشاهده کنم […]