اجاره

رئیس کل سازمان امور مالیاتی اعلام کرد: هوشمندسازی، مهمترین برنامه نظام مالیاتی است

به گزارش اجاره یک مسئول با اشاره به اینکه هوشمندسازی، پارادایم غالب در همه عرصه های جهانی است، اظهار داشت: نظام مالیاتی هوشمند، منجر به ایجاد یک سیستم یکپارچه، کارآمد، […]