پهلوگیری کشتی ۳۳ هزار تنی روغن خام خوراکی در بندرشهید رجایی

اجاره: محموله کشتی ۳۳ هزار تنی روغن خام خوراکی در بندر شهید رجایی بندرعباس پهلو گرفت.
به گزارش اجاره به نقل از مهر، محموله کشتی ۳۳ هزار تنی روغن خام خوراکی در بندر شهید رجایی بندرعباس پهلو گرفت. محموله این کشتی بعد از تخلیه به کارخانه های سراسر کشور برای تصفیه فرستاده می شود. این کشتی تا ۳ روز آینده تخلیه و برای کارخانه های سراسر کشور بارگیری می شود. سهم روغن خام خوراکی استان نیز ماهانه بطور میانگین هزار و ۵۰۰ تن است که به تنها کارخانه روغن استان ارسال می شود. بیش از ۲۶۰ هزار تن روغن خام هم در مخازن روغن بندرشهید رجایی ذخیره شد. روغن های خام خوراکی روزانه با صد تانکر حمل روغن و ۶۰۰ تن حمل ریلی به سراسر کشور ارسال می شود. افزون بر روغن، کشتی ۳۳ هزار تنی برنج هم در بندر شهید رجایی پهلوگرفته و عملیات تخلیه آغاز شد.

منبع: