اجاره

مخبردزفولی در تحلیل بیانیه گام دوم انقلاب مطرح کرد چرا در خودروسازی با صنعت مونتاژی و گران روبرو می باشیم، اما در ساخت موشک پیشرفت کرده ایم؟

به گزارش اجاره دبیر سابق شورای عالی انقلاب فرهنگی به تحلیل بیانیه ˮگام دوم انقلابˮ با تمرکز بر پیشرفت های علمی دوران چهل ساله انقلاب و افق های پیش رو […]

اجاره

نکته های چت

روش گفتگو و ارتباط متقابل با دیگران در قالب چت یا گفتگوی رودررو، شخصیت شما را به طرف مقابل معرفی می کند و نوع گویش شما نشان دهنده شخصیت شماست. […]