اجاره

در جریان سوال نماینده تهران از وزیر کشاورزی؛ خاوازی: برای مصرف داخل گندم نیازی به واردات نداریم

وزیر جهاد کشاورزی تاکید کرد که به میزان مصرف داخل گندم در کشور تولید می شود و نیازی به واردات وجود ندارد اما برای تأمین ذخایر استراتژیک کشور گاها واردات […]