اجاره

دبیرخانه شورای مناطق آزاد: سازمان امور مالیاتی نقش خویش را پیشگیری از فرار مالیاتی ایفا کند

به گزارش اجاره دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد در مورد احتمال حذف معافیت مالیاتی مناطق اطلاعیه ای صادر و تصریح کرد: اگر اعمال معافیت سبب فرارمالیاتی می شود، نقش سازمان امورمالیاتی […]