اجاره

عضو شورای عالی کار در گزارش اجاره: جلسه دستمزد شورایعالی کار بدلیل کرونا این هفته برگزار نشد

به گزارش اجاره عضو شورایعالی کار با اشاره به اینکه جلسه کمیته دستمزد شورایعالی کار این هفته بدلیل ملاحظات ناشی از انتشار کرونا تشکیل نشد، اظهار داشت: پیگیر هستیم جلسه […]