اجاره

از سوی سازمان برنامه دستورالعمل رسیدگی به عملکرد حرفه ای مشاوران ۱۳۹۹ ابلاغ گردید

دستورالعمل رسیدگی به عملکرد حرفه ای مشاوران ۱۳۹۹ ابلاغ گردید.به گزارش اجاره به نقل از مهر، دستورالعمل رسیدگی به عملکرد حرفه ای مشاوران ۱۳۹۹ از جانب نوبخت معاون رئیس جمهور […]