اجاره

توسط دو نهاد انجام می شود پویش نذر علمی روانشناسان برای مقابله با تبعات روانی کرونا

اجاره: باتوجه به شرایط خاص کشور و تبعات روانی آن در میان خانواده ها، مرکز خدمات روانشناسی و مشاوره سازمان قرآنی جهاد دانشگاهی با همکاری سازمان نظام روانشناسی و مشاوره، […]

اجاره

نحوه فسخ اجاره

اجاره: قرارداد اجاره نیز مانند تمامی قرادادهای لازم، قابلیت فسخ را داشته و ممکن است بدین علت منحل گردد. با وکیل ملکی گروه حقوقی عدل جویان همراه باشید. قرارداد اجاره […]

اجاره

کارشناس سئو

اجاره: کارشناس سئو بایستی توانایی بالایی در این زمینه داشته باشد تا پروژه شما به موفقیت برسد. امروزه بخشی اعظمی از مدیران کسب و کارها دغدغه حضور در صفحه اول […]