اجاره

مدیر برنامه ریزی شرکت سپرده گذاری خبر داد مدیریت غیرمستقیم سهام سهامداران عدالت فوت شده

به گزارش اجاره مدیر برنامه ریزی شرکت سپرده گذاری اظهار داشت: وراث آندسته از سهامداران عدالتی که فوت کرده اند، عملا سهام داران شرکت های سرمایه گذاری استانی خواهند بود […]