اجاره

نکته های چت

روش گفتگو و ارتباط متقابل با دیگران در قالب چت یا گفتگوی رودررو، شخصیت شما را به طرف مقابل معرفی می کند و نوع گویش شما نشان دهنده شخصیت شماست. […]