اجاره

کفپوشهای اپوکسی

واکنش بین رزین اپوکسی و هاردنر اپوکسی که یک سیکلو آلیفاتیک آمین می تواند باشد یک واکنش افزایشی گرمازا و بدون تولید محصول جانبی است. اپوکسی که نام دیگر آن […]

اجاره

دیجی نلا

هم زمان با شروع این استارت آپ استقبال بی نظیری از طرف مصرف کننده ها که درگیر شپش در موی سر خود و یا فرزندان عزیز خود بودند انجام شد […]