از سوی سرپرست سازمان امور مالیاتی؛ مالیات مقطوع عملکرد سال ۹۷ صاحبان مشاغل اعلام گردید

به گزارش اجاره سرپرست سازمان امور مالیاتی کشور از اعلام مالیات مقطوع عملکرد سال ۹۷ برخی صاحبان مشاغل در جهت همکاری، مشارکت و تکریم مودیان و همینطور تسهیل در وصول مالیات اطلاع داد.
به گزارش اجاره به نقل از سازمان امور مالیاتی کشور، محمد قاسم پناهی با اشاره به اختیار حاصل از تبصره ماده ۱۰۰ اصلاحی مصوب ۳۱ تیرماه ۱۳۹۴ قانون مالیات های مستقیم و با عنایت به بند (ه) تبصره (۸) قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور و به منظور تکریم مودیان و تسهیل وصول مالیات و ایجاد هماهنگی و وحدت رویه در تعیین مالیات عملکرد سال ۱۳۹۷ بعضی از صاحبان مشاغل که در گروه سوم ماده (۲) آئین نامه اجرایی مبحث ماده ۹۵ قانون فوق مبحث بخشنامه شماره ۲۰۰/۹۴/۱۱۸ مورخ ۹ اسفند ۱۳۹۴ قرار می گیرند، عنوان داشت: دستورالعمل مالیات مقطوع امسال شامل صاحبان مشاغل گروه سوم مبحث ماده (۲) آئین نامه اجرایی مبحث ماده ۹۵ قانون فوق که مجموع فروش کالا و خدمات آنها در سال ۱۳۹۷ حداکثر سی برابر معافیت مبحث ماده ۸۴ قانون مالیات های مستقیم (مبلغ ۸۲۸ میلیون تومان) باشد، است و در صورت تکمیل و ارسال فرم مبحث این دستورالعمل که در سامانه سازمان امور مالیاتی کشور قرار داده شده، از نگهداری اسناد و مدارک و تسلیم اظهارنامه مالیاتی مبحث قانون مالیات های مستقیم معاف هستند. وی در مورد نحوه تعیین مالیات مقطوع و پرداخت آن اظهار داشت: برپایه این دستورالعمل، مالیات صاحبان مشاغل بابت عملکرد سال ۱۳۹۷، بر اساس مالیات قطعی عملکرد سال ۱۳۹۶ به صورت مقطوع تعیین شده؛ به این صورت که مودیان با میزان مالیات قطعی تا ۲۵ میلیون ریال، بدون افزایش نسبت به عملکرد سال ۱۳۹۶ تعیین شده است. سرپرست سازمان امور مالیاتی کشور افزود: بر این اساس، همینطور مودیان با میزان مالیات قطعی بیش ۲۵ میلیون ریال تا ۵۰ میلیون ریال با ۵ درصد افزایش، مودیان با میزان مالیات قطعی بیشتر از ۵۰ میلیون ریال تا ۱۰۰ میلیون ریال با ۹ درصد افزایش و مودیان با میزان مالیات قطعی بالاتر از ۱۰۰ میلیون ریال با ۱۵ درصد افزایش نسبت به عملکرد سال ۱۳۹۶ تعیین شده است. پناهی، تصریح کرد: بندهای فوق مربوط به مودیانی می باشد که مجموع فروش کالا و ارائه خدمات آنها در سال ۱۳۹۷ از مبلغ ۸۲۸ میلیون تومان بیشتر نباشد. وی خاطرنشان کرد: مودیانی که تمایل به استفاده از شرایط این دستورالعمل را دارند، می بایست از راه سیستم الکترونیکی (طبق فرم مربوط) از راه پایگاه اینترنتی www.tax.gov.ir مراتب را به سازمان امور مالیاتی کشور اعلام کنند. سرپرست سازمان امور مالیاتی کشور در ادامه تصریح کرد: صاحبان مشاغل مذکور در صورتیکه سال ۱۳۹۷ نخستین سال فعالیت آنها است (در سال ۱۳۹۶ فاقد فعالیت باشند) و همینطور صاحبان مشاغل مشارکتی که در خلال سال ۱۳۹۷ شرکای آنها تغییر کرده باشد (تغییر هر یک از شرکا)، مشمول مفاد این دستورالعمل نبوده و مکلف به انجام تکالیف قانونی مقرر (ازجمله تسلیم اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر) هستند. پناهی همینطور خاطرنشان کرد: در مورد مودیانی که امکان پرداخت مالیات مقطوع مبحث این دستورالعمل را به صورت یکجا در خردادماه ۱۳۹۸ ندارند، مالیات مقطوع فوق حداکثر تا چهار ماه به صورت مساوی تقسیط می شود و عدم پرداخت بموقع مالیات و یا در صورت تقسیط، عدم پرداخت اقساط در سررسیدهای مقرر، مشمول جریمه مبحث ماده ۱۹۰ قانون مالیات های مستقیم خواهد بود. پناهی تصریح کرد: هر گاه اسناد و مدارک مثبته ای به دست آید که مشخص شود مجموع فروش کالا و خدمات یا سایر درآمدهای مودی در سال ۱۳۹۷ بیشتر از مبلغ ابرازی بعنوان فروش کالا و خدمات و سایر درآمدهای فرم مبحث بند (۳) این دستورالعمل باشد، صرفاً مالیات مابه التفاوت و جرایم متعلقه مطالبه می شود. سرپرست سازمان امور مالیاتی کشور همینطور بیان داشت: مالیات عملکرد سال ۱۳۹۷ مودیان مبحث این دستورالعمل در صورتی که که اظهارنامه مالیاتی عملکرد سال ۱۳۹۷ خویش را در موعد مقرر قانونی تسلیم نمایند یا بعد از تسلیم اظهارنامه مالیاتی نسبت به تسلیم فرم مبحث بند (۱) این دستورالعمل اقدام نموده باشند (به عنوان آخرین اقدام مودی پیش از آخر خرداد ۱۳۹۸) و یا در مهلت مقرر فرم مربوط را به سازمان امور مالیاتی کشور تسلیم نکنند و یا متقاضی اعمال مقررات قانونی همچون مفاد مواد ۱۳۷، ۱۶۵ و ۱۷۲ قانون مالیات های مستقیم در مورد درآمد عملکرد سال ۱۳۹۷ خود هستند، از شمول این دستورالعمل خارج بوده و با رعایت مقررات مربوطه تعیین خواهد شد. پناهی خاطرنشان کرد: کلیه خریداران سکه که در سال ۱۳۹۷ نسبت به دریافت سکه از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اقدام نموده اند، مشمول مفاد این دستورالعمل نمی باشند. مودیان مذکور مکلف به رعایت تکالیف مقرر قانونی مربوط خواهند بود. وی با اشاره به اینکه خردادماه موعد ارائه اظهارنامه و برخورداری صاحبان مشاغل از تسهیلات مالیات مقطوع است، خاطرنشان کرد: سایر صاحبان مشاغل هم حسب مقررات مربوطه می باید به ارائه اظهارنامه مالیاتی و پرداخت مالیات اقدام نمایند.