مرکز آمار ایران اعلام کرد: نرخ تورم شهریور ۴۲ درصد

اجاره: نرخ تورم سالانه شهریور ماه ۱۴۰۱ برای خانوارهای کشور به ۴۲.۱ درصد رسیده که در قیاس با ماه قبل (مرداد) ۰.۶ واحد درصد افزایش نشان میدهد.

به گزارش اجاره به نقل از مهر، شاخص قیمت مصرف کننده برای شهریور ماه سال ۱۴۰۱ از طرف مرکز آمار ایران منتشر گردید.
منظور از نرخ تورم نقطه ای، درصد تغییر عدد شاخص قیمت، نسبت به ماه مشابه سال قبل است. نرخ تورم نقطه ای در شهریور ماه ۱۴۰۱ به عدد ۴۹.۷ درصد رسیده است؛ یعنی خانوارهای کشور به طور متوسط ۴۹.۷ درصد بیش از شهریور ۱۴۰۰ برای خرید یک «مجموعه کالاها و خدمات یکسان» هزینه کرده اند.
نرخ تورم نقطه ای شهریور ماه ۱۴۰۱ در مقایسه با ماه قبل ۲.۵ واحد درصد کم شده است. نرخ تورم نقطه ای گروه عمده «خوراکی ها، آشامیدنی ها و دخانیات» با کاهش ۵.۰ واحد درصدی به ۷۵.۴ درصد رسیده و گروه «کالاهای غیرخوراکی و خدمات» با کاهش ۱.۵ واحد درصدی به ۳۵.۴ درصد رسیده است.
این در حالی است که نرخ تورم نقطه ای برای خانوارهای شهری ۴۸.۴ درصد است که نسبت به ماه قبل ۲.۷ واحد درصد کاهش داشته است. هم چنین این نرخ برای خانوارهای روستایی ۵۶.۳ درصد بوده که نسبت به ماه قبل ۲.۱ واحد درصد کاهش داشته است.
منظور از نرخ تورم ماهانه، درصد تغییر عدد شاخص قیمت، نسبت به ماه قبل است. نرخ تورم ماهانه شهریور ۱۴۰۱ به ۲.۲ درصد رسیده که در مقایسه با همین اطلاع در ماه قبل، ۰.۲ واحد درصد افزایش داشته است. تورم ماهانه برای گروههای عمده «خوراکی ها، آشامیدنی ها و دخانیات» و «کالاهای غیرخوراکی و خدمات» به ترتیب ۲.۱ درصد و ۲.۲ درصد بوده است.
این در حالی است که نرخ تورم ماهانه برای خانوارهای شهری ۲.۲ درصد است که نسبت به ماه قبل ۰.۲ واحد درصد افزایش داشته است. هم چنین این نرخ برای خانوارهای روستایی ۲.۲ درصد بوده که نسبت به ماه قبل ۰.۵ واحد درصد افزایش داشته است.
منظور از نرخ تورم سالانه، درصد تغییر میانگین اعداد شاخص قیمت در یک سال منتهی به ماه جاری، نسبت به دوره مشابه پیش از آنست. نرخ تورم سالانه شهریور ماه ۱۴۰۱ برای خانوارهای کشور به ۴۲.۱ درصد رسیده که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل، ۰.۶ واحد درصد افزایش نشان میدهد.
هم چنین نرخ تورم سالانه برای خانوارهای شهری و روستایی به ترتیب ۴۱.۵ درصد و ۴۵.۳ درصد است که برای خانوارهای شهری ۰.۶ واحد درصد افزایش و برای خانوارهای روستایی ۰.۹ واحد درصد افزایش داشته است.

منبع: