مدیرکل صمت گیلان: آرامش و امنیت در بازار گیلان حاکم است

به گزارش اجاره، از گیلان مدیرکل صمت استان گیلان اظهار داشت: آرامش و امنیت در فضای بازار گیلان حاکم است و بصیرت کسبه و بازاریان مانع از همراهی اصناف استان با خواسته دشمنان در خصوص تعطیلی بازار است.
تیمور پورحیدری در جمع خبرنگاران اظهار داشت: اصناف و کسبه آرامش بازار را تامین می کنند و خوشبختانه آرامش و امنیت در فضای بازار گیلان حاکم است و بصیرت کسبه و بازاریان مانع از همراهی اصناف استان با خواسته دشمنان در خصوص تعطیلی بازار است.
وی اضافه کرد: منطق کسب وکار و رویکرد درآمدزایی کسبه متدین و زحمتکش گیلان پذیرای هیچ بی نظمی و آشوبی در سطح بازار نیست و به شدت از این جریانات پرهیز می کند.
مدیرکل صمت استان؛ امنیت را لازمه رونق کسب وکار دانست و اشاره کرد: نباید فعالیت روزمره و تامین نیاز مردم تحت هر شرایطی متوقف و گرفتار رکود شود و این موضوعی است که کلیه بازاریان، اتحادیه ها و اتاق های اصناف خواهان آن هستند.
پورحیدری؛ با رد برخی تعطیلی اختیاری فضای کسب وکار بازاریان گیلان اشاره کرد: تعدادی از کارهای اقتصادی به ناچار برای جلوگیری از بروز صدمات ناشی از تخریب اموالشان توسط آشوبگران، از فعالیت روزمره خود بیمناک هستند که البته با ورود بسیج اصناف، نیروی انتظامی و مراجع قضایی آرامش لازم در بازار برقرار خواهد شد.