واریز سود سهام عدالت از امروز

اجاره: به گزارش اجاره، دومین مرحله واریز سود سهام عدالت از امروز (پنجشنبه) از راه شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار شروع می شود.
به گزارش اجاره به نقل از مهر مجید عشقی در یک گفت وگوی تلویزیونی عنوان کرد: دومین مرحله واریز سود سهام عدالت از امروز (پنجشنبه) از راه شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار به حساب ۴۳ میلیون و ۸۶۴ هزار نفر سهامداران مستقیم و غیرمستقیم سهام عدالت، واریز می شود. وی ادامه داد: سهامدارانی که در پرتفوی سهام خود ۴۵۲، ۴۹۲ و ۵۳۲ هزار تومان دارایی دارند، به ترتیب ۶۱۳، ۶۶۷ و ۷۲۱ هزار تومان سود دریافت می کنند. رئیس سازمان بورس افزود: همینطور افرادی که پرتفوی یک میلیون تومانی در اختیار دارند، مبلغ یک میلیون و ۳۵۶ هزار تومان سود به ایشان تعلق خواهد گرفت.