، مطالبات اصناف، تجار، تولیدکنندگان و کارشناسان از وزیر جدید صمت، وزیر صنعت در تیم معاونان این وزارتخانه بازبینی کند

اجاره: رییس خانه معدن ایران به تشریح عمده نیازها و لزوم های سیاست گذاری و فعالیت در حوزه معدن و صنایع معدنی کشور پرداخت. محمدرضا بهرامن در گفت وگو با […]