اجاره

بازرس کل امور صمت سازمان بازرسی کل کشور: قیمت خودرو بر مبنای نرخ تورم بخشی قطعات اصلی تعیین می شود

به گزارش اجاره بازرس کل امور صمت سازمان بازرسی کل کشور اظهار داشت: درباره قیمت گذاری خودرو، مصوباتی که پارسال وجود داشته، همچنان تسری دارد و هرگونه کاهش یا افزایش […]