اجاره

مقام مسئول خبر داد؛ واریز اعتبار سازمان هدفمندی برای تأمین آب آشامیدنی استان خوزستان

به گزارش اجاره مدیر عامل سازمان هدفمندی یارانه ها از پرداخت ۵۷۵ میلیارد تومان برای مقابله با تنش آبی وتامین آب آشامیدنی استان خوزستان از منابع سازمان هدفمندسازی یارانه ها […]