مهر بررسی کرد؛ تغییرات یکساله شاخص های نیروی کار، سیر نزولی اشتغال در بخش کشاورزی

اجاره: بررسی جدیدترین نتایج آماری از نیروی کار نشان داده است نرخ مشارکت اقتصادی افزایش و در مقابل نرخ بیکاری روند کاهشی داشته است.همچنین بخش خدمات بیش از ۵۲درصد از جمعیت شاغل را به خود اختصاص می دهد.

به گزارش اجاره به نقل از مهر، جزئیات نتایج نیروی کار مربوط به زمستان ۹۶ که اخیرا از جانب مرکز آمار ایران انتشار یافته است، نشان می دهد، نرخ مشارکت اقتصادی بعنوان شاخصی برای تعیین میزان جمعیت فعال و غیرفعال کشور افزایش داشته است. در عین حال نرخ بیکاری ۰.۴ دهم درصد نسبت به زمستان ۹۵ کاهش یافته است.
همچنین برآیند وضعیت سهم اشتغال در بخش های عمده اقتصادی طی یکساله منتهی به زمستان ۹۶ از آن حکایت می کند که باوجود افزایش میزان اشتغال در بخش خدمات، روند اشتغالزایی در بخش کشاورزی کاهشی بود. در عین حال سهم بخش صنعت از اشتغال حدودا یک روند بدون تغییر را طی کرده است.
بر اساس این گزارش، «نرخ مشارکت اقتصادی» بعنوان شاخصی که تعیین کننده مجموع جمعیت شاغل و بیکار کشور است، در زمستان ۹۶ معادل ۳۹.۷ درصد اعلام شده که این شاخص در زمستان سال ۹۵ به میزان ۳۸.۹ درصد بوده است؛ ازاین رو نرخ مشارکت اقتصادی طی ۱۲ ماهه منتهی به زمستان ۹۶، معادل ۰.۸ درصد رشد داشته است به این معنا که مجموع جمعیت شاغل و بیکار کشور در زمستان ۹۶ نسبت به زمستان ۹۵ رشد داشته، به این معنا که جمعیت فعال کشور به نسبت جمعیت غیرفعال افزایش داشته است.
همچنین طبق آمار جدید انتشار یافته از شاخص های نیروی کار در زمستان ۹۶، شاخص «نرخ بیکاری» در زمستان سال قبل ۱۲.۱ درصد بود که این میزان نسبت به زمستان ۹۵ معادل ۰.۴ درصد کاهش را نشان داده است. همینطور نرخ بیکاری در نقاط شهری ۰.۶ درصد و در نقاط روستایی هم ۰.۲ درصد نسبت به زمستان ۹۵ کاهش داشته است.
علاوه بر این بررسی سهم اشتغال در بخش های مختلف اقتصادی حکایت از آن دارد که میزان اشتغالزایی در بخش خدمات طی یک سال قبل همچنان روند صعودی داشته است. بر این اساس سهم بخش خدمات از اشتغال از ۵۱.۴ درصد در زمستان سال ۹۵ با افزایش ۰.۷ درصدی به ۵۲.۱ درصد در زمستان ۹۶ رسید.
همچنین سهم اشتغال بخش صنعت حدودا طی یک سال مذکور روند بدون تغییر را طی کرده به صورتی که سهم این بخش از کل اشتغال کشور از ۳۲.۵ درصد در زمستان ۹۵ به ۳۲.۶ درصد در زمستان ۹۶ رسیده که تغییر چندانی را نشان نمی دهد.
اما سهم بخش کشاورزی از اشتغال کشور طی یکسال مذکور روند کاهشی داشته و از ۱۶.۱ درصد در زمستان ۹۵ به ۱۵.۳ درصد در زمستان ۹۶ رسیده است. ازاین رو همزمان با افزایش سهم بخش خدمات از اشتغال، سهم بخش کشاورزی کاهش پیدا کرده است.
«شاخص اشتغال ناقص» هم نشان داده است طی یکسال گذشته این نرخ از ۹.۶ درصد در زمستان ۹۵ به ۱۰.۱ درصد افزایش پیدا کرده است.افراد دارای اشتغال ناقص شامل شاغلانی هستند که به دلایل اقتصادی نظیر رکود کاری، پیدا نکردن کار با ساعت کار بیشتر، قرار داشتن در فصل غیرکاری یا سایر موارد کمتر از ۴۴ ساعت در هفته کار می کنند و خواستار انجام کار اضافی هستند.