از سوی رئیس سازمان امور مالیاتی؛ دستورالعمل تفکیک منابع وصولی در سامانه یکپارچه مالیاتی ابلاغ گردید

اجاره: دستورالعمل سازمان امور مالیاتی کشور در مورد تفکیک منابع وصولی در سامانه یکپارچه مالیاتی، از جانب رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور ابلاغ گردید.
به گزارش اجاره به نقل از مهر، سیدکامل تقوی نژاد، رئیس سازمان امور مالیاتی و معاون وزیر اقتصاد، دستورالعمل «تفکیک منابع وصولی در سامانه یکپارچه مالیاتی» را به مدیران کل امور مالیاتی استان ها، رئیس امور مالیاتی شهر و استان تهران، مدیران کل مالیات بر ارزش افزوده شهر و استان تهران و مدیر کل امور مالیاتی مودیان بزرگ ابلاغ نمود.در این دستورالعمل آمده است: همانگونه که اطلاع دارند در جهت اجرای طرح جامع مالیاتی و لزوم تمرکز درآمدها، برای هر یک از ادارات کل امور مالیاتی یک حساب تمرکز وجوه واحد افتتاح که درآمدها در کلیه منابع اعم از مالیات و عوارض به حساب مزبور واریز می گردد. از آنجائیکه اظهار نامه بعضی از مودیان نظام مالیات بر ارزش افزوده در سامانه نرم افزار یکپارچه مالیاتی (ITS) طرح جامع مالیاتی بارگذاری و رسیدگی به پرونده مودیان یاد شده با استفاده از ادارات امور مالیاتی ETAX صورت می پذیرد ازاین رو در جهت اجرای صحیح مقررات و تسریع در واریز عوارض به حساب شهرداری ها و دهیاری ها، مقتضی است ادارات کل امور مالیاتی موارد ذیل را به صورت صحیح و دقیق رعایت تا خللی در انتقال به موقع درآمدها و تداخل منابع تولید نگردد.
۱- ادارات کل امور مالیاتی مکلفند درآمدهای وصولی مبحث قانون مالیات بر ارزش افزوده را به تفکیک منابع مالیاتی و همینطور تفکیک مالیات و عوارض مشخص و ردیف های درآمدی مربوط به مالیات را جهت درج ذیل ردیف های مربوط به خزانه اعلام نمایند.
۲- ادارات کل امور مالیاتی موظفند عوارض وصولی مبحث بند (الف) ماده ۳۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده (به استثنای گاز طبیعی) را به حساب تمرکز وجوه عوارض هر استان واریز تا با رعایت دستورالعمل­های شماره ۲۰۰/۹۶/۵۰۳ مورخ ۱۳۹۶/۰۲/۱۷ و شماره ص/۲۰۰/۹۷/۳ مورخ ۱۳۹۷/۲/۴ به حساب شهرداری ها، دهیاری ها و فرمانداری ها واریز شود.
۳- ادارات کل امور مالیاتی موظفند عوارض ارزش افزوده گاز طبیعی، عوارض شماره گذاری مبحث بند (ج) ماده (۴۳)، عوارض سیگار، بنزین و سوخت هواپیما، نفت سفید، نفت کوره و نفت گاز، مبحث بندهای (ب)، (ج) و (د) ماده (۳۸) قانون مالیات بر ارزش افزوده وصولی از ابتدای سال ۱۳۹۷ را بدون در نظر گرفتن دوره مالیاتی و پیش از کسر هرگونه وجوهات قانونی به حساب شماره ۴۰۰۱۰۰۱۰۰۳۰۱۸۴۹۵ نزد خزانه داری کل کشور تحت عنوان تمرکز وجوه مالیات و عوارض ارزش افزوده متمرکز واریز نمایند.
۴- ادارات کل امور مالیاتی مکلفند عوارض آلایندگی مبحث تبصره (۱) ماده (۳۸) قانون مالیات بر ارزش افزوده را بعد از واریز به حساب رابط عوارض برپایه دستورالعمل یادشده به حساب شهرداری ها، دهیاری ها و فرمانداری های شهرستان مربوطه یا شهرستان های متأثر ازآلایندگی واریز نمایند.