در گفت وگو با مهر مطرح شد؛ حذف یارانه برق پیش شرط واگذاری شرکت های توزیع برق

اجاره: مشاور رئیس کل سازمان خصوصی سازی با اشاره به اینکه حذف یارانه برق پیش شرط واگذاری شرکت های توزیع برق است، اظهار داشت: تا زمانی که قیمت برق واقعی نشود، بخش خصوصی حاضر به خرید شرکت ها نیست.
جعفر سبحانی در گفت وگو با خبرنگار مهر در مورد واگذاری شرکت های توزیع برق به بخش خصوصی اظهار نمود: در مجموع واگذاری ها دسته ای از بنگاه ها هستند که به صورت یارانه ای به مردم عرضه می شوند اگر قرار باشد این شرکت ها را به شکلی که الان خدمات عرضه می دهد واگذار نماییم، نه تنها به نفع بخش خصوصی نخواهد بود بلکه مردم هم منتفع نخواهند شد. مشاور رئیس کل سازمان خصوصی سازی اضافه کرد: هم اکنون قیمت برق یک چهارم قیمت واقعی است و دولت خود هزینه برق را می پردازد از این رو بخش خصوصی حاضر نیست شرکت های توزیع برق را از ما بخرد. وی افزود: اگر قرار باشد با شرایط فعلی این شرکت ها را واگذار نماییم دولت باید یارانه این بخش را حذف کند تا بخش خصوصی به قیمت واقعی برق را به مردم عرضه نماید. سبحانی خاطرنشان کرد: زمانی که این اتفاق بیفتد بطور قطع قشار زیادی به مردم وارد می گردد از این رو باآنکه واگذاری شرکت توزیع برق منطقه ای در فهرست واگذاری های سال ۹۷ قرار دارد اما ابتدا باید مساله یارانه ای بودن این شرکت ها حل و به شکلی این حوزه تعیین تکلیف و ساماندهی گردد. وی در مورد اینکه آیا ساماندهی نحوه توزیع برق در دست بررسی قرار دارد؟ اظهار داشت: سازمان خصوصی سازی تنها وظیفه عرضه شرکت ها را بر عهده دارد از این رو دولت و وزارت خانه مربوطه باید در این زمینه تصمیم بگیرند. مشاور رئیس کل سازمان خصوصی اضافه کرد: البته جلسات کارشناسی برگزار می گردد و اصل واگذاری شرکت های توزیع برق در دستور کار قرار دارد اما اینکه این واگذاری به چه صورتی اتفاق اقتد باید دولت و وزارت خانه مربوطه اعلام کنند. وی خاطرنشان کرد: به هر حال تا زمانی که قیمت تمام شده برق تعیین تکلیف نشود و برای یارانه ای بودن این بخش تدبیری اندیشیده نشود نمی توان شرکت های توزیع برق را به بخش خصوصی واگذار کرد.