کشاورزان خسارت دیده نگران وام های خود نباشند

اجاره: بانک مرکزی تسهیلات دریافتی کشاورزان خسارت دیده از حوادث غیرمترقبه در فاصله سال زراعی ۱۳۹۶ تا امسال را به مدت سه سال امهال کرد.

به گزارش اجاره به نقل از ایسنا، بانک مرکزی در ابلاغیه ای اعلام نمود که مبحث مربوط به امهال تسهیلات دریافتی کشاورزان خسارت دیده را بر مبنای ماده ۳۳ قانون برنامه ششم توسعه به مدت سه سال به بانک ها ابلاغ کرده است. بر این اساس طبق بند “خ” ماده ۳۳ قانون برنامه ششم توسعه کارگروه موظف است صرفا بعد از اعلام استان هایی که در سال زراعی ۱۳۹۷-۱۳۹۶ تحت تاثیر حوادث غیرمترقبه قرار گرفته و توسط سازمان مدیریت بحران کشور به استانداری ها اعلام شده اند، مشمولین واجد بهره مندی از امهال تسهیلات مبحث این تصویب نامه را به بانک های عامل جهت امهال سه ساله تسهیلات متقاضیان معرفی نماید. “

بر این اساس از بانک ها خواسته شده با معرفی مشمولین واجد شرایط امهال تسهیلات با استفاده از کارگروه مندرج در مصوبه دولت، مراتب را در چارچوب ضوابط بانکی اجرا و عملکرد تصویب نامه های موصوف در مقاطع سه ماهه را به بانک مرکزی ارسال نمایند تا متعاقباً مراتب جهت تأمین هزینه سه ساله امهال به سازمان برنامه و بودجه کشور منعکس شود.

این ابلاغیه در حالی اجرایی می گردد بر مبنای مصوبه هیات وزیران اجرایی می گردد که به تازگی هم وزیر جهاد کشاورزی از بانک مرکزی خواهان بخشودگی جرایم دیرکرد و سود کارمزد خسارت دیدگان این بخش که ناشی از حوادث غیرمترقبه است، شده بود.