از سوی وزارت اقتصاد؛ شیوه نامه وصول حق تمبر سفته های ارزی به بانک مرکزی رفت

اجاره: شیوه نامه نحوه وصول حق تمبر سفته های ارزی از جانب وزارت امور اقتصادی و دارایی به بانک مرکزی ارسال شد.

به گزارش اجاره به نقل از وزارت امور اقتصادی و دارایی، معاونت نظارت مالی و خزانه داری کل کشور وزارت امور اقتصادی و دارایی، شیوه نامه نحوه وصول حق تمبر سفته های ارزی که توسط سازمان امور مالیاتی کشور تدوین شده است را برای رفع ابهام بانک ها به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ارسال کرد.
در این شیوه نامه، سازمان امور مالیاتی کشور، با عنایت به حکم ماده ۳۰۹ و مفهوم ماده ۲۵۲ قانون تجارت در خصوص امکان صدور سفته به نرخ ارز، ضمن اعلام عدم وجود منع قانونی دریافت سفته با درج مبلغ ارزی بعنوان وثیقه غیر نقدی تعهدات ارزی، فرآیند لازم برای پرداخت حق تمبر سفته ارزی را اعلام نمود.
بر اساس بند (۱) شیوه نامه تدوین شده از جانب سازمان امور مالیاتی کشور، بانک عامل بعد از دریافت درخواست مراجعین، نسبت به محاسبه معادل ریالی میزان ارز اعلام شده از سوی مودیان به نرخ روزِ مستخرج از سامانه بانک مرکزی جمهوری اسلامی با عنایت به نحوه تامین ارز متقاضی (رسمی/ بازار ثانویه/ بازار آزاد) اقدام و ضمن اطلاع رسانی به متقاضیان در خصوص اجبار تکمیل مندرجات سفته برای معادل سازی نرخ ارز به ریال و رجوع به اداره امور مالیاتی در همان روز (زیرا در غیر اینصورت نیاز به معادل سازی مجدد می باشد)، نسبت به ارسال درخواست کتبی مودیان به اداره امور مالیاتی دریافت کننده حق تمبر، اقدام نماید.
بر اساس این شیوه نامه، اداره امور مالیاتی ذیربط، بعد از دریافت درخواست های ارسالی از سوی بانک های عامل نسبت به محاسبه و وصول حق تمبر بر مبنای نرخ روز ارز اعلام شده از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به شرح بند (۱) این شیوه نامه اقدام نموده و نتیجه اقدامات انجام شده در ظهر سفته ارسالی با مهر و امضای مسئولین امور مالیاتی ذیربط کتبا به بانک عامل اعلام خواهد شد.
این گزارش حاکی است؛ سازمان امور مالیاتی کشور به دنبال ابهامات مطروحه توسط تعدادی از بانک ها، شیوه نامه نحوه وصول حق تمبر سفته های ارزی را در مهر ماه سالجاری به وزارت امور اقتصادی و دارایی اظهار داشت که این وزارتخانه هم مراتب را به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران منعکس کرد.