، راهکارهای صیانت از کسب وکار و تولید داخل، پول گران مشکل اساسی واحدهای تولیدی!

اجاره: دبیر انجمن سنگ ایران کمبود نقدینگی، بهره بالای تسهیلات بانکی، بوروکراسی پیچیده و عدم حمایت دولت از واحدهای تولیدی در زمینه مالیات و بیمه را همچون مهمترین مشکلات بخش تولید عنوان نمود.
احمد شریفی در گفت وگو با ایسنا، با بیان این که بخش تولید هیچ وقت مورد حمایت کافی مسئولان نبوده است، اظهار نمود: مشکل اساسی واحدهای تولیدی، پول گرانی است که از جانب بانک ها در اختیار آنها قرار می گیرد.
وی ادامه داد: در همه کشورها بهره تسهیلات بانکی برای واحدهای تولیدی یک تا سه درصد است، اما در ایران واحدهای تولیدی برای تسهیلات بانکی باید ۱۸ تا ۲۰ درصد سود پرداخت کنند.
به قول دبیر انجمن سنگ ایران، سود بالای تسهیلات بانکی امکان رقابت با واحدهای تولیدی بین المللی را از تولیدکنندگان ایرانی سلب می کند.
شریفی کمبود نقدینگی را از دیگر مشکلات واحدهای تولیدی عنوان و اظهار نمود: واحدهای تولیدی نباید فقط به بازارهای داخلی متکی باشند و شرایط رقابت در بازارهای جهانی باید برای تولیدکنندگان فراهم گردد.
وی از بوروکراسی پیچیده در وزارتخانه ها و واحدهای اداری بعنوان مانعی در راه بهبود شرایط واحدهای تولیدی یاد کرد و اظهار داشت: علیرغم وجود قوانینی در پشتیبانی از تولید و کسب وکار داخلی، در عمل واحدهای تولیدی برای گرفتن مجوزهای قانونی باید مراحل زیادی را طی کنند.
شریفی با بیان این که یکی از مهمترین چالش های واحدهای تولیدی، پرداخت مالیات بر ارزش افزوده است، تصریح کرد: طبق قانون، مصرف کننده باید مالیات بر ارزش افزوده را پرداخت کند، اما وزارت اقتصاد و دارایی سازوکار لازم برای دریافت ارزش افزوده از مصرف کننده را تولید نکرده و از سوی دیگر تولیدکننده هم به علت شرایط بد اقتصادی، قادر به دریافت آن از خریداران نیست. ازاین رو در عمل پرداخت مالیات بر ارزش افزوده بر عهده واحدهای تولیدی است.
به قول دبیر انجمن سنگ ایران، در همه کشورها در سال های اول راه اندازی واحدهای تولیدی، تسهیلات بیمه ای و معافیت های مالیاتی در نظر گرفته می شود، اما در ایران چنین امکاناتی برای واحدهای تولیدی لحاظ نمی گردد.