در بهار امسال رقم خورد؛ افزایش ۳۱ درصدی درخواست ساخت وساز در تهران

به گزارش اجاره در پروانه های صادرشده از جانب شهرداری تهران در بهار امسال، راه اندازی ۱۹ هزار و ۶۵۹ واحد مسکونی پیش بینی شده است که نسبت به فصل مشابه سال گذشته ۳۱.۶درصد افزایش داشته است.
به گزارش اجاره به نقل از مهر، طبق اعلام مرکز آمار، در فصل بهار سال ۱۳۹۷ تعداد ۱۹ هزار و ۶۵۹ واحد مسکونی در پروانه های صادرشده برای راه اندازی ساختمان از جانب شهرداری تهران، پیش بینی شده است که نسبت به فصل گذشته حدود ۳۰.۱ درصد و نسبت به فصل مشابه سال قبل حدود ۳۱.۶ درصد افزایش داشته است. متوسط تعداد واحد مسکونی برای هر یک از این پروانه های راه اندازی ساختمان ۶.۴ واحد بوده است. بر این اساس تعداد ۳۰۵۵ پروانه راه اندازی ساختمان توسط شهرداری تهران در فصل بهار ۱۳۹۷ صادرشده است که نسبت به فصل گذشته حدود ۴۲.۱ درصد و نسبت به فصل مشابه سال قبل حدود ۳۴.۴ درصد افزایش داشته است. مجموع مساحت زیربنا در پروانه های راه اندازی ساختمان صادرشده از جانب شهرداری تهران در فصل بهار ۱۳۹۷ بالغ بر ۳۵۳۷ هزار مترمربع بوده است که نسبت به فصل گذشته حدود ۲۹.۲ درصد و نسبت به فصل مشابه سال قبل حدود ۳۲.۳ درصد افزایش داشته است. متوسط مساحت زیربنای این دسته از پروانه ها در دوره ی مورد بررسی هم حدود ۱۱۵۸ مترمربع بوده است. در نیمه اول سال ۱۳۹۶ هم تعداد ۳۳ هزار و ۷۰۳ واحد مسکونی در پروانه های صادرشده برای راه اندازی ساختمان از جانب شهرداری تهران، پیش بینی شد که نسبت به نیمه اول سال ۱۳۹۵ حدود ۲.۸ درصد افزایش داشت. متوسط تعداد واحد مسکونی برای هر یک از این پروانه ها ۶.۹ واحد بوده است. همینطور در نیمه اول سال ۱۳۹۶، تعداد ۴۹۰۴ پروانه راه اندازی ساختمان توسط شهرداری تهران صادرشد که نسبت به نیمه اول سال ۱۳۹۵ حدود ۱۷.۹ درصد افزایش را تجربه نمود.