مرکز پژوهش ها بررسی کرد سهم بخش کشاورزی در لایحه بودجه ۹۸

به گزارش اجاره مرکز پژوهش های مجلس طی گزارشی به بررسی بودجه سال ۱۳۹۸ بخش کشاورزی پرداخته است.
به ایسنا، دفتر مطالعات زیربنایی مرکز پژوهش‎های مجلس شورای اسلامی، در گزارشی با بررسی اعتبارات بخش کشاورزی در لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور، آورده است:
اعتبارات هزینه ای فصل کشاورزی از محل منابع عمومی، متفرقه و اختصاصی در لایحه بودجه سال ۱۳۹۸، مبلغ ۱۲.۵۹۹ میلیارد ریال برآورد شده است که در مقایسه با اعتبار متناظر آن در قانون بودجه سال ۱۳۹۷ (۱۱.۳۳۶ میلیارد ریال)، ۱۱/۱۴ درصد افزایش یافته است. درصد افزایش اعتبارات هزینه ای کل امور اقتصادی در لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ نسبت به قانون بودجه سال ۱۳۹۷، ۵/۶۶ درصد بوده است و درصد افزایش اعتبارات هزینه ای کل کشور، مشتمل بر جمع امور ده گانه، اعتبارات ردیف های متفرقه و منابع و مصارف دستگاه های اجرایی محلی در استان ها، در لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ نسبت به قانون بودجه سال ۱۳۹۷، ۱۱/۸۹ درصد بوده است.
اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای ملی فصل کشاورزی و منابع طبیعی در لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ در چارچوب ۴۶ برنامه، ۲۰.۶۷۷ میلیارد ریال برآورد شده است که نسبت به قانون بودجه سال ۱۳۹۷ (۲۲.۸۷۳ میلیارد ریال)، ۲۵/۹ درصد کاهش نشان داده است. درصد کاهش اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای کل امور اقتصادی در لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ نسبت به قانون بودجه سال ۱۳۹۷، ۳/۰۱ درصد بوده است؛ در حالیکه اعتبار تملک دارایی های سرمایه ای کل کشور در لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ نسبت به قانون بودجه سال ۱۳۹۷، افزایش ۰/۴۹ درصدی دارد.
مجموع اعتبارات ملی در ردیف های متفرقه (یارانه ای، درآمد ـ هزینه ای، موقت و سود و کارمزد وام های داخلی و خارجی) در رابطه با بخش کشاورزی در لایحه بودجه سال ۱۳۹۸، با کاهش ۲۰/۶۲ درصدی نسبت به قانون بودجه سال ۱۳۹۷، از ۴۲.۸۱۵ میلیارد ریال به ۳۳.۹۸۷ میلیارد ریال رسیده است. جمع کل اعتبارات ملی در ردیف های متفرقه هزینه ای در رابطه با بخش کشاورزی در لایحه بودجه سال ۱۳۹۸، معادل با ۲۸.۷۵۲ میلیارد ریال برآورد شده است که نسبت به قانون بودجه سال ۱۳۹۷ (۲۸.۶۲۵ میلیارد ریال)، به میزان ۰/۴۴ درصد افزایش نشان داده است. همینطور جمع کل اعتبارات ملی برآوردی در ردیف های متفرقه تملک دارایی های سرمایه‎ای در رابطه با بخش کشاورزی در لایحه بودجه سال ۱۳۹۸، مبلغ ۵.۲۳۵ میلیارد ریال است که نسبت به قانون بودجه سال ۱۳۹۷ (۱۴.۱۹۰ میلیارد ریال)، ۶۳/۱۱ درصد کاهش داشته است.
گزارش مرکز پژوهش های مجلس نشان داده است اعتبارات وزارت جهاد کشاورزی و دستگاه های در رابطه با بخش کشاورزی در لایحه بودجه سال ۱۳۹۸، معادل با ۵۸.۱۱۳ میلیارد ریال برآورد شده است که در مقایسه با اعتبار مشابه در قانون بودجه سال ۱۳۹۷، (۵۵.۴۴۱ میلیارد ریال)، رشدی معادل ۴/۸۲ درصد را نشان داده است. برآورد اعتبارات هزینه ای وزارت جهاد کشاورزی و دستگاه های در رابطه با بخش کشاورزی در لایحه بودجه سال ۱۳۹۸، معادل با ۳۲.۷۰۰میلیارد ریال پیش‏ بینی شده است که در مقایسه با اعتبار مشابه در قانون بودجه سال ۱۳۹۷، (۲۵.۵۰۰ میلیارد ریال)، رشدی معادل ۲۸/۲۴ درصد را نشان داده است.
بر طبق این گزارش اعتبارات تملک ‏ دارایی های سرمایه‎ای وزارت جهاد کشاورزی و دستگاه های در رابطه با بخش کشاورزی هم در لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ معادل با ۲۵.۴۱۳ میلیارد ریال برآورد شده که نسبت به اعتبار مشابه قانون بودجه سال ۱۳۹۷ (۲۶.۷۶۸ میلیارد ریال)، ۵/۰۶ درصد کاهش نشان داده است.