سازمان خصوصی سازی: آلومینیوم المهدی به مپنا واگذار شد

به گزارش اجاره شرکت آلومینیوم المهدی و طرح هرمزال به شرکت مدیریت پروژه های نیروگاهی ایران(مپنا) واگذار شد.
به گزارش اجاره به نقل از سازمان خصوصی سازی، به سبب عدم ایفای برخی تعهدات از طرف خریدار قبلی سهام شرکت آلومینیوم المهدی و طرح هرمزال (شرکت فروآلیاژ گنو) و حال شدن دین مشارالیه، سازمان خصوصی سازی مبادرت به انتشار فراخوان درباب جایگزینی خریدار قبلی نموده و سپس بررسی پیشنهادهای رسیده، قرارداد جایگزین با «شرکت مدیریت پروژه های نیروگاهی(مپنا)» منعقد گردید. گفتنی است؛ سازمان خصوصی سازی شرکت آلومینیوم المهدی و طرح هرمزال را در حالی به شرکت مدیریت پروژه های نیروگاهی ایران(مپنا) واگذار کرده که برای این واگذاری مزایده ای برگزار نشده است.