در پاییز ۹۷ نسبت به پاییز پارسال؛ مرکز آمار: تولید گوشت قرمز در کشور ۲۰ درصد کم شد

اجاره: مرکز آمار ایران با مقایسه عملکرد کشتارگاه های کشور در پاییز سال ۱۳۹۷ با عملکرد فصل مشابه سال ۱۳۹۶ اعلام نمود که تولید گوشت قرمز در کشتارگاه های رسمی کشور ۲۰ درصد کاهش یافته است.
به گزارش اجاره به نقل از مهر، گزیده نتایج فصل پاییز آمارگیری کشتار دام کشتارگاه های کشور از طرف مرکز آمار ایران منتشر گردید. برمبنای نتایج این طرح، وزن گوشت قرمز تولید شده انواع دام های ذبح شده در کشتارگاه های کشور در فصل پاییز ۱۳۹۷ جمعاً ۸۴.۲ هزار تن گزارش شده، که سهم گوشت گاو و گوساله بیشتر از سایر انواع دام بوده است. برمبنای نتایج این آمارگیری، گوشت گاو و گوساله با ۴۶.۶ هزار تن، ۵۵.۳ درصد از کل وزن گوشت قرمز تولید شده را به خود مختص کرده است. گوسفند و بره با ۲۸.۲ هزار تن، بز و بزغاله با ۷.۶ هزار تن و سایر انواع دام ها با ۲ هزار تن، به ترتیب ۳۳.۵ درصد، ۹ درصد و ۲.۲ درصد از کل وزن گوشت قرمز تولید شده را به خود اختصاص داده اند. مقایسه عملکرد کشتارگاه های کشور در پاییز سال ۱۳۹۷ با عملکرد فصل مشابه سال ۱۳۹۶ نشان دهنده کاهش ۲۰ درصدی مقدار تولید گوشت قرمز در کشتارگاه های رسمی کشور است. کاهش مقدار تولید گوشت نسبت به فصل مشابه سال قبل برای گوسفند و بره ۲۲ درصد، برای بز و بزغاله ۱۴ درصد، برای گاو و گوساله ۱۸ درصد، برای گاومیش و بچه گاومیش ۲۳ درصد و برای شتر و بچه شتر ۴۴ درصد بوده است.