سازمان برنامه و بودجه ابلاغ کرد؛ اختصاص ۲۴۰ میلیارد برای جبران خسارات کشاورزی گلستان و مازندران

اجاره: رئیس سازمان برنامه و بودجه با صدور ۲ دستور تخصیص جداگانه به خزانه، مجوز پرداخت ۲۳۹۶.۵ میلیارد ریال به خسارت دیدگان بخش کشاورزی از سیل اخیر را در استان های گلستان و مازندران صادر کرد.

به گزارش اجاره به نقل از سازمان برنامه و بودجه کشور، محمدباقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور با صدور دو دستور تخصیص جداگانه به خزانه، مجوز پرداخت ۲۳۹۶.۵ میلیارد ریال به خسارت دیدگان بخش کشاورزی از سیل اخیر را در استان های گلستان و مازندران صادر کرد.
این دستورات به دنبال مصوبه ۱۱ فروردین ۹۸ هیأت وزیران صادر شده و برمبنای آن بابت هر هکتار زراعت تا ۲ میلیون تومان، هر هکتار باغ تا ۵ میلیون تومان، هر واحد دامداری تا ۵ میلیون تومان، هر رأس دام سبک تا ۵۰۰ هزار تومان، هر رأس دام سنگین تا ۳ میلیون تومان، هر کلنی زنبور عسل تا ۱۰۰ هزار تومان و هر هکتار آبزی پروری تا ۵ میلیون تومان به خسارت دیدگان سیل اخیر در استان های گلستان و مازندران پرداخت خواهد شد.
همچنین در استان مازندران بابت ۴۶ واحد مرغداری گوشتی با ۵۰۰ هزار قطعه و ۲ واحد مرغداری مادر به ظرفیت ۱۰۰ هزار قطعه حداکثر مبلغ ۴ میلیارد تومان خسارت پرداخت خواهد شد.
در این مرحله از تخصیص صادر شده سهم استان گلستان ۱۶۰۶.۵ میلیارد ریال و سهم مازندران ۷۹۰ میلیارد ریال خواهد بود.