دبیر انجمن کارخانجات نان صنعتی مطرح کرد رانت آرد دولتی همچنان باقی است

به گزارش اجاره دبیر انجمن صنفی کارفرمایان کارخانجات نان صنعتی ماشینی ایران با اشاره به عرضه آرد دولتی به قیمت های متفاوت به بخش های مختلف تولید نان اظهار داشت که رانت بوجود آمده به علت این تفاوت قیمت، دغدغه کل صنعت نان کشور است.
علیرضا مروت پور در گفتگو با ایسنا، با اشاره به اینکه تفاوت قیمت آرد سبب ایجاد رانت می شود، اظهار نمود: با عنایت به اینکه دولت نتوانسته برای اقشار صدمه پذیر کشور فکری کند که نان ارزان قیمت دریافت نمایند، همیشه تفاوت قیمت آرد حفظ شده است.
وی با اشاره به عرضه آرد دولتی به قیمت های متفاوت به بخش های مختلف نان تولید شده به روش سنتی و صنعتی، اظهار نمود: در این میان سودجویانی هستند که سهمیه آرد خویش را با قیمت کم تر از قیمت بازار آزاد عرضه می کنند. ازاین رو عده ای آرد مورد نیاز خویش را با قیمت ارزان تر تهیه می کنند و عده دیگری هم دغدغه تولید را کنار می گذارند.
دبیر انجمن صنفی کارفرمایان کارخانجات نان صنعتی ماشین ایران با اشاره به اینکه خط شروع های متفاوت برای یک مسابقه سبب ایجاد رانت و فساد می شود، خاطرنشان کرد: برای تعیین قیمت نان دولت ها باید به فکر قشر صدمه پذیر باشند؛ چرا باید افرادی در مناطق محروم نان را به همان قیمتی بخرند که خانواده هایی در بهترین مناطق تهران نان را با همان نرخ تهیه می کنند؟!
به گزارش اجاره به نقل از ایسنا، اسفند ماه سال قبل نمایندگان مجلس شورای اسلامی یارانه آرد صنعت را حذف کرده و منابع حاصل از آنرا به خرید تضمینی گندم اختصاص دادند. اما بخش های دیگر تولید نان همچون تولیدکنندگان نان با روش صنعتی هنوز یارانه دریافت می کنند.