رییس اتاق اصناف ایران: نرخ مالیات ۹۰ درصد مودیان صنفی در سال ۹۷ تغییر نمی کند

اجاره: رئیس اتاق اصناف ایران از توافق با سازمان مالیاتی درباره مالیات مودیان صنفی آگاهی داد و اظهار داشت: نرخ مالیات ۹۰ درصد مودیان صنفی در سال ۹۷ تغییر نمی کند
به گزارش اجاره به نقل از اتاق اصناف ایران، سعید ممبینی با اشاره به اقدامات اتاق اصناف ایران در حوزه مالیاتی مودیان صنفی اظهار داشت: آخرین توافقاتی که به دنبال جلسه مشترک با رئیس سازمان امور مالیاتی کشوربه دست آمد، استفاده از ظرفیت ها و اختیارات تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیات های مستقیم است. بر این اساس بیشتر از ۹۰ درصد از مودیان مالیاتی صنفی در سال ۹۷ هیچ گونه افزایشی را نسبت به سال ۹۶ در حوزه مالیات تجربه نخواهند کرد. وی ادامه داد: این به شرطی است که وفق تبصره مذکور مجموع فروش کالا و خدمات این مودیان حداکثر ۳۰ برابر معافیت ماده ۸۶ قانون مالیات های مستقیم (یعنی رقمی برابر با ۸.۲۸۰.۰۰۰.۰۰۰ رالک) باشد. براین اساس حدود ۳ درصد از مودیان صنفی که مالیات محاسبه شده سال ۱۳۹۶ آنها مبلغی بین ۲.۵ میلیون تومان تا ۵ میلیون تومان است، حداکثر ۵ درصد نسبت به سال ۹۶ افزایش مالیات را پرداخت خواهند کرد. ممبینی به وضعیت گروه سوم مودیان صنفی اشاره کرده و اظهار داشت: چیزی در حدود ۲ درصد مودیان مالیاتی صنفی هم هستند که در سال ۱۳۹۶ مالیاتی بین ۵ تا ۱۰ میلیون تومان پرداخت کرده اند. این گروه هم حداکثر مشمول ۹ درصد افزایش مالیات در سال ۱۳۹۷ خواهند شد. بنا بگفته وی، جلساتی با هدف کاهش فشار بر روی واحدهای صنفی در سطوح مختلف کارشناسی و مدیریتی میان اتاق اصناف ایران و سازمان امور مالیاتی برگزار شده است. وی عدم افزایش نرخ مالیات بیشتر از ۹۰ درصد از مودیان مالیاتی صنفی را یکی از دستاوردهای جلسات اتاق اصناف ایران و سازمان امور مالیاتی اعلام نمود.

منبع: