برای امسال سازمان مالیاتی: حد نصاب معاملات کوچک ۳۲ و هشت دهم میلیون تومان است

اجاره: رئیس سازمان امور مالیاتی در بخشنامه ای، حد نصاب معاملات کوچک برای سال جاری را تا سقف مبلغ ۳۲۸ میلیون ریال اعلام نمود.

به گزارش اجاره به نقل از مهر، امیدعلی پارسا رئیس سازمان امور مالیاتی طی بخشنامه ای «حدنصاب معاملات کوچک سال ۹۸» را ابلاغ نمود.
در این بخشنامه آمده است: اجرای مفاد ماده ۱۴ بخشنامه اجرایی سوژه تبصره ۳ ماده ۱۶۹ قانون مالیات های مستقیم اصلاحی مصوب ۱۳۹۴.۰۴.۳۱ به پیوست تصویر تصویب نامه هیئت وزیران درباب اعلام حد نصاب معاملات سوژه ماده ۳ قانون برگزاری مناقصات مصوب سال ۱۳۸۳ برای سال ۱۳۹۸ و نحوه تسری نصاب معاملات موصوف در بند (الف) تصویب نامه مذکور به سبب ماده ۴۲ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم قسمتی از مقررات مالی دولت مصوب سال ۱۳۹۳ به مواردی که معامله به صورت مزایده انجام می شود، ارسال می شود.
حد نصاب معاملات کوچک تا سقف مبلغ ۳۲۸ میلیون ریال است که مأخذ مذکور در اجرای تکالیف در رابطه با بخشنامه اجرایی تبصره ۳ ماده ۱۶۹ قانون مالیات های مستقیم موصوف حائز اهمیت می باشد.

منبع: