در راستای دسترسی آزاد به اطلاعات اطلاعات معاملات تمام وزارتخانه ها و دستگاه های اجرایی منتشر گردید

به گزارش اجاره مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وزارت صنعت، معدن و تجارت اطلاعات معاملات تمام وزارتخانه ها و دستگاه های اجرایی مشمول قانون برگزاری مناقصات و سایر قوانین مالی و معاملاتی بخش عمومی را منتشر نمود.
به گزارش اجاره به نقل از وزارت صنعت، معدن و تجارت، در جهت انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، اطلاعات معاملات تمام وزارتخانه ها و دستگاه های اجرایی مشمول قانون برگزاری مناقصات و سایر قوانین مالی و معاملاتی بخش عمومی، در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس www.setadiran.ir و در پنل شفاف سازی معاملات در دسترس و مشاهده مردمی قرار گرفت.