در بهار ۹۸ رخ داد؛ ۶۸ هزار تن گوشت قرمز تولید شد، تولیدات ۲۹ درصد کاهش یافتند

اجاره: مرکز آمار ایران اعلام نمود: وزن گوشت قرمز تولیدشده برمبنای انواع دام های ذبح شده در کشتارگاه های رسمی کشور، در فصل بهار ۱۳۹۸ جمعاً ۶۸.۳ هزار تن بوده است.
به گزارش اجاره به نقل از مرکز آمار ایران، گزیده نتایج فصل بهار آمارگیری کشتار دام کشتارگاه های رسمی کشور منتشر گردید. بر مبنای نتایج این طرح، وزن گوشت قرمز تولید شده انواع دام های ذبح شده در کشتارگاه های رسمی کشور، در فصل بهار ۱۳۹۸ جمعاً ۶۸.۳ هزار تن بوده که سهم گوشت گاو و گوساله، بیشتر از سایر انواع دام بوده است. بر این اساس، گوشت گاو و گوساله با ۳۷ هزار تن، ۵۴.۲ درصد از کل وزن گوشت قرمز تولیدشده را به خود مختص کرده است. گوشت گوسفند و بره با ۲۵.۱ هزار تن، بز و بزغاله با ۴.۷ هزار تن و سایر انواع دام ها با ۱.۵ هزار تن، به ترتیب ۳۶.۷ درصد، ۶.۸ درصد و ۲.۳ درصد از کل وزن گوشت قرمز تولید شده را به خود اختصاص داده اند. مقایسه عملکرد کشتارگاه های کشور در بهار سال ۱۳۹۸ با عملکرد فصل مشابه سال ۱۳۹۷ نیز، نشان دهنده کاهش ۲۹ درصدی مقدار تولید گوشت قرمز در کشتارگاه های رسمی کشور بوده است. کاهش مقدار تولید گوشت نسبت به فصل مشابه سال قبل، برای گوسفند و بره ۲۷ درصد، برای بز و بزغاله ۲۸ درصد و برای گاو و گوساله ۳۱ درصد بوده است.

منبع: