دژپسند: ثبات بازار ارز ادامه دار است

به گزارش اجاره وزیر امور اقتصادی و داراریی اظهار داشت: با کنترل عرضه و تقاضا بازار ارز مدیریت شد و این روند ادامه دار است.

به گزارش اجاره به نقل از خانه ملت، فرهاد دژپسند درباره شرایط بازار ارز، تصریح کرد: مدت زیادی است در تلاش هستیم، از راه سیاست گذاری برای عرضه و تقاضا و عوامل محیطی عوامل مخل ثبات بازار ارز مدیریت شود، این امر در چارچوب سازوکارها و روش های اقتصادی صورت می گیرد.
وی اضافه کرد: با اعمال روش هایی عرضه ارز تقویت و افزایش پیدا کرد به صورت مثال صادرکنندگان ارز حاصل از صادرات را بیشتر به چرخه تولید کشور بازگردانند از جانب دیگر عواملی که باعث تحریک غیرمنطقی و غیراقتصادی تقاضای ارز می شد، مدیریت شد.
وزیر امور اقتصادی و داراریی تصریح اظهار نمود: با اعمال روش های مذکور و برقراری سیاست محیطی، بازار ارز مدتی است که در ثبات به سر می برد، به نظر ما این روند ماندگار بوده و ادامه دارد.