از سوی سازمان امور مالیاتی؛ شرایط برخورداری از معافیت های مالیاتی برای درآمد صادراتی اعلام گردید

به گزارش اجاره سازمان امور مالیاتی در بخشنامه ای دستورالعمل نحوه استفاده از نرخ صفر و معافیت های مالیاتی برای درآمدهای صادراتی را اعلام نمود.
به گزارش اجاره به نقل از کنفدراسیون صادرات ایران، امیدعلی پارسا رئیس سازمان امور مالیاتی در بخشنامه ای به امور مالیاتی شهر و استان تهران و ادارات کل امور مالیاتی، شرایط برخورداری صادرکنندگان از نرخ صفر و معافیت های مالیاتی برای درآمدهای حاصل از صادرات غیرنفتی سال ۹۷ و ۹۸ را در چارچوب دستورالعمل اجرای جز ۱ بند ج تبصره ۸ قانون بودجه سال ۹۸ اعلام نمود.