با دستور وزیر اقتصاد؛ اعتبار گواهی ثبت نام در نظام مالیات بر ارزش افزوده دائمی شد

به گزارش اجاره سازمان امور مالیاتی کشور با هدف اجرایی شدن دستور وزیر اقتصاد در جهت بهبود محیط کسب و کار، با صدور بخشنامه ای اعتبار گواهی ثبت نام در نظام مالیات بر ارزش افزوده را دائمی کرد.

به گزارش اجاره به نقل از وزارت اقتصادی و دارایی، بر مبنای بخشنامه جدید سازمان امور مالیاتی کشور، شرط پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی قطعی شده از شرایط صدور گواهینامه مالیات بر ارزش افزوده حذف و صدور این گواهی به ثبت نام نهایی مودی، عرضه درخواست و راستی آزمایی و تکمیل اطلاعات پرونده مودی کاهش پیدا کرده است.
بر این اساس، همینطور برای مودیانی که قبلاً برای آنان گواهینامه ثبت نام با مجموع اعتبار بیشتر از یک سال صادر گردیده است، گواهینامه دائمی صادر شده و مدت زمان صدور گواهینامه هم به ۴۸ ساعت کاهش یافته است.
با صدور دستورالعمل یاد شده برای مودیان قبلی، گواهی نامه ثبت نام دائمی و برای مودیان جدید بعد از یکسال و از ابتدا، بدون شرط پرداخت، گواهی دائمی صادر می شود.