طی یک سال اخیر رقم خورد؛ صدور ۳۰ هزار مجوز پس از طریق اندازی درگاه ملی مجوزها

به گزارش اجاره معاونت امور اقتصادی وزارت اقتصاد از صدور بیشتر از ۳۰ هزار مجوز پس از طریق اندازی کامل درگاه ملی مجوزهای کشور طی مرداد ماه سال ۱۳۹۷ تا مرداد ماه سالجاری اطلاع داد.

به گزارش اجاره به نقل از وزارت امور اقتصادی و دارایی، معاونت امور اقتصادی وزارت اقتصاد طی گزارشی در تشریح اهم دستآوردهای یک ساله وزارت امور اقتصادی و دارایی از شهریور ماه ۱۳۹۷ تا مرداد ۱۳۹۸، به سهولت دریافت مجوزها با حذف مجوزهای کاغذی و حذف یا ادغام بیشتر از ۶۰۰ عنوان مجوز توسط هیات مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزها اشاره نموده است.
این گزارش با تشریح محورهای نقشه راه عملیاتی بهبود محیط کسب و کار، «مقررات زدایی» و «ساماندهی نظام مجوزدهی کشور» را بعنوان دو محور مهم در این خصوص معرفی و در همین راستا، کاهش مجوز های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به ۱۵ عنوان، کاهش مجوز های سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری به ۳۱ عنوان و تعیین کارمزد ثبت سفارش سازمان توسعه تجارت بر اساس قیمت تمام شده خدمات را همچون نتایج اقدامات انجام شده در این خصوص عنوان کرده است.
بر این اساس، تسهیل فرایند پرداخت مالیات نقل و انتقال قطعی املاک، ملغی کردن بخشنامه های محدود کننده فعالیت فروشگاه های چند منظوره و زنجیره ای و صدور تمامی پروانه های کسب مبحث قانون صنفی از راه دفاتر پیشخوان خدمات دولت همچون دیگر دستآوردهای فعالیت های انجام گرفته از جانب معاونت امور اقتصادی وزارت اقتصاد در مورد «مقررات زدایی» و «ساماندهی نظام مجوز دهی کشور» طی یک سال گذشته به حساب می آید.
برنامه ریزی به منظور «ارتقای امتیاز کشور در شاخص جهانی»، «سهولت کسب و کار»، «ایجاد پنجره های واحد استانی کسب و کار» و «توانمند سازی بخش خصوصی» را بعنوان دیگر محورهای نقشه راه عملیاتی بهبود محیط کسب و کار کشور معرفی کرده است.
این گزارش با اشاره به تدوین بسته رونق تولید از جانب معاونت امور اقتصادی وزارت اقتصاد، محورهای اصلی این بسته را شامل «توسعه بازارهای صادراتی»، «سیاست های ارزی برای رونق تولید»، «اصلاحات کوتاه مدت نظام بانکی و تقویت رویکرد بانکداری توسعه ای»، «توسعه بازار بدهی» و «شناسایی و رفع موانع کلیدی مخل کسب و کار» اظهار کرده است.
بر این اساس، ارتقای ۴۵ پله ای رتبه ایران در گزارش سال ۲۰۱۹ فضای کسب و کار به علت توسعه پنجره واحد تجارت فرامرزی گمرک و ارتقای ۲۹ پله ای رتبه ایران در نماگر ورشکستگی و پرداخت دیون به علت تصحیح اطلاعات بانک جهانی در مورد مولفه نرخ بازستانی همچون دیگر دستآوردهای یک ساله وزارت امور اقتصادی و دارایی از شهریور ۱۳۹۷ تا مرداد ۱۳۹۸ به حساب می آید.