با ابلاغ دولت؛ شرکت های دولتی از هزینه کردها و سفرهای غیرضرور منع شدند

اجاره: معاون اول رئیس جمهوری در بخشنامه ای هرگونه هزینه زائد، تشریفاتی و غیرضرور همچون سفرهای غیرضروری از محل اعتبارات شرکت های دولتی را ممنوع اعلام نمود.

به گزارش اجاره به نقل از مهر، اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری در بخشنامه ای به همه شرکت های دولتی به منظور صرفه جویی و انضباط مالی بیشتر، هرگونه هزینه زائد، تشریفاتی و غیرضرور همچون سفرهای غیرضروری از محل اعتبارات شرکت های دولتی را ممنوع اعلام نمود.
در این بخشنامه آمده است: به منظور صرفه جویی و انضباط مالی بیشتر و در جهت بند ۱۶ سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی و بند ۲۱ سیاست های کلی نظام اداری در خصوص صرفه جویی در هزینه های عمومی کشور از راه حذف هزینه های زائد و در اجرای قانون نحوه اعمال نظارت بر کاهش هزینه های غیرضرور و پیشگیری از تجمل گرایی مصوب ۱۳۷۰، انجام هر گونه هزینه های زائد، تشریفاتی و غیرضرور همچون سفرهای غیرضروری از محل اعتبارات شرکت های دولتی ممنوع بوده و تخلف از آن به باعث ماده ۳ قانون مذکور، در حکم تصرف غیرقانونی در اموال عمومی محسوب و طبق قوانین و مقررات مربوط رسیدگی خواهد شد.

منبع: