رئیس سازمان ملی بهره وری ایران: میانگین بهره وری نیروی کار در صنعت ساخت فقط یک درصد است

به گزارش اجاره رئیس سازمان ملی بهره وری ایران با بیان اینکه، رشد بهره وری نیروی کار در اقتصاد جهان ۲.۸ درصد است، میانگین رشد بهره وری نیروی کار فقط در صنعت ساخت را یک درصد عنوان نمود.

به گزارش اجاره به نقل از سازمان ملی بهره وری ایران، فاطمه پهلوانی در پنل بهره وری ساختمان در کنفرانس بین المللی صنعت ساخت، ضمن تشریح وضعیت بهره وری بخش های مختلف اقتصادی کشور، تصریح کرد: صنعت ساخت بر سه بخش بزرگ اقتصاد ایران شامل بخش ساختمان، بخش حمل و نقل و بخش سایر خدمات تأثیرگذار است و بنابراین رشد این صنعت و بهره وری آن یکی از مهمترین وظایف دستگاه های متولی است.
وی با اشاره به ابعاد جهانی صنعت ساخت که به بیشتر از ۱۰ تریلیون دلار در سال رسیده است اظهار داشت: چنانچه بهره وری این بخش با بهره وری کل اقتصاد جهانی همگام و هماهنگ شود، بیشتر از ۱، ۶ تریلیون دلار در سال ارزش افزوده این بخش افزایش خواهد یافت. اما نکته قابل توجه این است که پایین بودن بهره وری در صنعت ساخت تنها مسئله کشور ما نیست و با وجود اینکه رشد بهره وری نیروی کار در کل اقتصاد جهان ۲.۸ درصد است، رشد بهره وری نیروی کار در صنعت ساخت طی دو دهه گذشته، میانگین ۱ درصد و بسیار کمتر از متوسط کل اقتصاد است.
رئیس سازمان ملی بهره وری ایران در ادامه گزارش وضعیت شاخص بهره وری کل عوامل تولید در بخش های در رابطه با صنعت ساخت بر مبنای هدف گذاری برنامه ششم توسعه را عرضه کرد و اظهار داشت: طبق جدول ۲ ماده ۳ قانون برنامه ششم، متوسط رشد سالانه بهره وری بخش ساختمان ۲، ۸ درصد تعیین شده که عملکرد دو سال ۹۶ و ۹۷، ۱.۳- درصد است. هدف این شاخص برای بخش حمل و نقل و انبارداری ۲.۱ درصد در سال بوده که عملکرد این بخش ۵ درصد و بیشتر از دوبرابر هدف تعریف شده است و در بخش سایر خدمات هدف ۰.۸ درصد تعیین شده که عملکرد ۲.۸- درصد است. لازم به ذکر است عملکرد مطلوب رشد شاخص بهره وری کل عوامل تولید در بخش حمل و نقل و انبارداری بیشتر به علت استفاده از فناوری اطلاعات و اصلاح فرآیندها و ارتقا برنامه ریزی عملیات بوده و این رشد را نمی توان به صنعت ساخت در بخش توسعه زیرساختهای حمل و نقل نسبت داد.
در ادامه صادقی مدیرکل دفتر ارزیابی های اقتصادی و مدیریت بهره وری حمل و نقل وزارت راه و شهرسازی ضمن عرضه گزارش از عملکرد این وزارتخانه به مصادیق ارتقا بهره ی در بخش حمل و نقل اشاره نمود و اظهار داشت: با وجود فاصله ای که ما با استانداردهای جهانی در شاخصهای حمل و نقل داریم اما در سالهای گذشته با برنامه ریزی و بهبود سیستم های عملیات توانسته ایم عملکرد حمل بار ریلی را ارتقا داده و به حدود ۲۰ درصد بر مبنای تن بر کیلومتر برسانیم. ولی همینطور از سازمان ملی بهره وری ایران خواست تا با ایجاد سازوکارهای تشویقی پیشرفت های محقق شده در بهره وری بخش ها و بنگاه ها را مورد توجه قرار داده و در جهت الگوسازی استفاده نماید.