رئیس کل گمرک خبر داد کاهش زمان ماندگاری کالاهای وارداتی در گمرک از ۲۶ روز به ۴ روز

به گزارش اجاره رئیس کل گمرک ایران، درباره متوسط زمان ترخیص کالا از گمرکات، اظهار داشت: حالا زمان ماندگاری کالا در گمرک برای واردات از ۲۶ روز به ۴ روز و برای صادرات از ۷ روز به ۱ روز کاهش یافته است.

به گزارش اجاره به نقل از گمرک، سید مهدی میراشرفی با اشاره به تلاش گمرک برای کاهش مدت زمان ترخیص کالا، اظهار داشت: باتوجه به تعدد سازمان های ذی ربط این اتفاق امری بعید خواهد بود؛ ضمن اینکه نرخ پایه های صادراتی با مشورت تشکل ها در کنار سازمان های مربوطه تعیین می شود و میزان انحراف آن به حداقل رسیده است.
وی درباره برنامه های گمرک ایران برای کاهش این زمان نیز توضیح داد: گمرک ایران درصدد است تا زمان مورد اشاره برای ترخیص کالاها را از این مقدار نیز بیشتر کاهش دهد؛ اما مشخص است که باتوجه به محدودیت ها و تعدد سازمان های ذی ربط این اتفاق کاهش معناداری داشته باشد.
رئیس کل گمرک ایران درباره تعیین قیمت های پایه صادراتی نیز گفت: این ارقام در تشکلی با حضور وزارتخانه ها و دستگاه های متبوعه که ممکنست متولی کالای مورد نظر باشد، همراه با اتاق بازرگانی تعیین و با پایه های صادراتی دنیا مقایسه می شوند؛ به این معنا که عملاً یک سازمان به تنهایی تعیین کننده این ارقام نیست و این مساله انحراف را به حداقل سانده است.
وی با اشاره به اینکه عمده ارزش پایه های صادراتی کشور بر پایه منابع بین المللی است، اشاره کرد: زمانی که تعهد ارزی ستاندن نمی گردد، صادرکننده میل به بیش اظهاری دارد تا بتواند از مزایای آن استفاده کند؛ اما زمانی که تعهد ارزی برای آنها تعریف می شود، صادرکنندگان میل به کم اظهاری دارند.

منبع: