۶۰ هزار تن سیب و پرتقال تامسون آماده عرضه برای شب عید

به گزارش اجاره مدیرکل دفتر امور میوه های سردسیری و خشک اظهار داشت: ۲۵ هزار تن سیب درختی و ۳۵ هزار تن پرتقال تامسون شمال و جنوب برای عرضه در بازارهای شب عید آماده است.
به گزارش اجاره به نقل از ایسنا، داراب حسنی – مدیرکل دفتر امور میوه های سردسیری و خشک – در نشستی خبری که بامداد امروز برگزار شد، اظهار نمود: از ۲.۷ میلیون هکتار سطح زیر کشت، ۱.۷ میلیون هکتار مربوط به میوه های سردسیری است.
وی افزود: از برنامه های این دفتر سرشاخه کاری درختان میوه است برای اینکه در بعضی گیاهان مشکلاتی از قبیل شانسی بودن و بذری بودن وجود دارد. همین طور از اقدامات دیگر این دفتر می توان به اصلاح و نوسازی برخی درختان میوه، توسعه باغات در اراضی شیبدار، توسعه کشت در مناطق خشک، اصلاح نهال، ایجاد باغات مادری، سرشاخه کاری انگور و خرید ارقام جدید اشاره نمود.
مدیرکل دفتر امور میوه های سردسیری و خشک در ادامه تشریح کرد: پیش بینی شده بود که ۱۶ هزارهکتار باغات جدید راه اندازی شود که هم اکنون ۳۲ هزارهکتار از آن راه اندازی شد. از طرفی در بخش توسعه باغات در اراضی شیبدار ۲۹ هزار هکتار اراضی در سالهای ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ پیش بینی شده است که ۲۴ هزار از آن توسعه پیدا کرده است.
بگفته وی در سال ۱۳۹۸ سطح باغات مادری۲۰ هکتار بوده است.
حسنی درانتها صحبت هایش همین طور به وضعیت میوه شب عید اشاره نمود و اظهار داشت: مشکلی در زمینه تامین میوه شب عید وجود ندارد و هم اکنون ۲۵ هزار تن سیب درختی و ۳۵ هزار تن پرتقال تامسون شمال و جنوب آماده عرضه برای شب عید است.
ادامه دارد

منبع: