فراخوان پارک فناوری تهران برای عضویت شرکت های برنامه رشد و پسارشد

به گزارش اجاره فراخوان عضویت شرکت های برنامه رشد و پسارشد در پارک علم و فناوری دانشگاه تهران منتشر گردید.
به گزارش اجاره به نقل از ایسنا، پارک علم و فناوری دانشگاه تهران برای پشتیبانی از شرکت های فناور برنامه رشد و پسارشد، نسبت به پذیرش این شرکت ها به صورت عضو (غیر مستقر) اقدام نموده است.
متقاضیان، می توانند در صورت واجد شرایط بودن نسبت به ثبت نام در هریک از مراحل این فراخوان (رشد، پسارشد) اقدام نمایند.
این فراخوان از اول بهمن ماه ۹۸ شروع شده و به صورت مستمر ادامه دارد.
مراحل پذیرش شامل تکمیل کاربرگ های پذیرش و ارسال مستندات درخواستی برنامه رشد/پسارشد (متناسب با احراز شرایط اولیه هر مرحله)، بررسی و پذیرش اولیه (تکمیل پرونده)، شرکت در جلسات داوری فنی و کسب وکار و کارگروه ارزیابی و اعلام نتیجه نهایی است.
برآورد زمانی از مراحل پذیرش (از زمان آخر فراخوان) به صورت متوسط برابر ۳ ماه است.
متقاضیان می توانند برای ثبت نام و کسب اطلاعات بیشتر به وب سایت http: //utstpark.ir/barnameh-roshd-pasaroshd/ رجوع کنند.