سازمان امور مالیاتی اعلام کرد: نحوه تنظیم و شرایط پذیرش اظهارنامه های مالیاتی بابت عملکرد ۹۸

اجاره: سازمان امور مالیاتی درباب نحوه تنظیم و شرایط پذیرش اظهارنامه های مالیاتی بابت عملکرد سال ۹۸ اطلاعیه ای را صادر کرد.

به گزارش اجاره به نقل از مهر، سازمان امور مالیاتی در اطلاعیه ای خطاب به صاحبان مشاغل، نحوه تنظیم و شرایط پذیرش اظهارنامه مالیاتی بابت عملکرد سال ۹۸ را ابلاغ نمود.
در این اطلاعیه آمده است در امتداد اصلاحیه اخیر قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۹۴.۴.۳۱ و در اجرای ماده ۹۷ قانون مذکور از عملکرد سال ۱۳۹۸ به بعد، مبنای تعیین درآمد مشمول مالیات اشخاص حقیقی اظهارنامه مالیاتی مؤدی خواهد بود.
پذیرش اظهارنامه مؤدیان مشروط بر تنظیم شفاف اطلاعات و رعایت قوانین و مقررات مربوط بوده و اظهارنامه ارائه شده توسط مؤدیان و بانکهای اطلاعاتی مالیاتی که در اجرای مقررات مواد ۱۶۹ و ۱۶۹ مکرر قانون مالیات های مستقیم ایجاد شده، مطابقت داده خواهد شد.
بر این اساس، برای عملکرد سال ۱۳۹۸ اظهارنامه هایی که به صورت شفاف و با رعایت مقررات مربوط تنظیم و در موعد مقرر به سازمان امور مالیاتی کشور تسلیم شوند و اطلاعات آن با بانکهای اطلاعاتی سازمان همخوانی داشته باشد، بدون رسیدگی مورد پذیرش قرار گرفته و برگه قطعی آن صادر خواهد شد.
همچنین این سازمان به استناد ماده ۹۷ قانون مذکور می تواند برخی از اظهارنامه های مالیاتی دریافتی را برمبنای معیارها و فاکتورهای تعیین شده و یا بطور انتخاب و برابر مقررات مورد رسیدگی قرار دهد.
بدیهی است مؤدیانی که اظهارنامه مالیاتی خودرا مطابق با مقررات و منطبق بر واقعیت تسلیم ننمایند از مزایای خوداظهاری بهره مند نشده و مشمول جرایم مالیاتی مربوط به کتمان درآمد خواهند شد.
بر این اساس اظهارنامه هایی که ریسک آنها برمبنای معیارها، شاخص ها و قواعد پیش بینی شده در موتور ریسک سامانه سنیم طرح جامع مالیاتی این سازمان در سطح پایین تشخیص داده شود مورد پذیرش قرار گرفته و برگ قطعی مالیات صادر و به مؤدی ابلاغ می گردد.
اظهارنامه هایی که با درجه ریسک متوسط شناسایی گردد، مورد حسابرسی واقع می شود. همین طور پرونده مالیاتی اظهارنامه هایی که درجه ریسک آنها وفق معیارهای مربوط در حد بالا تشخیص داده شود، به کارگروه ویژه منتخب این سازمان جهت حسابرسی ویژه ارجاع خواهد شد.

منبع: