در اسفند ۹۸ بیشترین و کمترین نرخ تورم مربوط به کدام استانها بود؟

اجاره: بیشترین نرخ تورم ماهانه خانوارهای کشور در اسفند ۹۸ مربوط به استان های خراسان رضوی و همدان با ۲، ۷ درصد افزایش وکمترین نرخ تورم ماهانه مربوط به کهگیلویه و بویراحمد با ۰.۵ درصد افزایش است.

به گزارش اجاره به نقل از مهر، مرکز آمار ایران شاخص قیمت مصرف کننده اسفند ماه را به تفکیک استان اعلام نموده که بر طبق آن شاخص کل برای خانوارهای کشور به ۲۰۰.۵ رسیده که نسبت به ماه قبل ۱.۵ درصد افزایش را نشان میدهد.
کل خانوارها
در اسفند ماه ۱۳۹۸ عدد شاخص کل برای خانوارهای کشور (۱۰۰=۱۳۹۵) به ۲۰۰، ۵ رسید که نسبت به ماه قبل ۱.۵ درصد افزایش نشان میدهد. در این ماه بیشترین نرخ تورم ماهانه خانوارهای کشور مربوط به استان های خراسان رضوی و همدان با ۲.۷ درصد افزایش و کمترین نرخ تورم ماهانه مربوط به استان کهگیلویه و بویراحمد با ۰.۵ درصد افزایش است. درصد تغییر شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) برای خانوارهای کشور ۲۲.۰ درصد می باشد. بیشترین نرخ تورم نقطه به نقطه مربوط به استان هرمزگان (۲۹.۸ درصد) و کمترین آن مربوط به استان کردستان (۱۵.۱ درصد) است. نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به اسفند ماه ۱۳۹۸ برای خانوارهای کشور به عدد ۳۴.۸ درصد رسید. بیشترین نرخ تورم دوازده ماهه مربوط به استان ایلام (۴۲.۰ درصد) و کمترین آن مربوط به استان فارس (۳۰.۷ درصد) است.
خانوارهای شهری
در اسفند ماه ۱۳۹۸ عدد شاخص کل برای خانوارهای شهری (۱۰۰=۱۳۹۵) به ۱۹۹، ۵ رسید که نسبت به ماه قبل ۱.۴ درصد افزایش نشان میدهد. در این ماه بیشترین نرخ تورم ماهانه خانوارهای شهری مربوط به استان گلستان با ۲.۶ درصد افزایش و کمترین نرخ تورم ماهانه مربوط به استان های مازندران، چهارمحال و بختیاری و بوشهر با ۰.۷ درصد افزایش است. درصد تغییر شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) برای خانوارهای شهری کشور ۲۲.۲ درصد است. بیشترین نرخ تورم نقطه به نقطه خانوارهای شهری مربوط به استان هرمزگان (۲۹.۰ درصد) و کمترین آن مربوط به استان کردستان (۱۵.۵ درصد) است. نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به اسفند ماه ۱۳۹۸ برای خانوارهای شهری به عدد ۳۴.۴ درصد رسید. بیشترین نرخ تورم دوازده ماهه مربوط به استان ایلام (۴۱.۲ درصد) و کمترین آن مربوط به استان فارس (۲۹.۱ درصد) است.
خانوارهای روستایی
در اسفند ماه ۱۳۹۸ عدد شاخص کل برای خانوارهای روستایی (۱۰۰=۱۳۹۵) عدد ۲۰۶، ۲ را نشان میدهد که نسبت به ماه قبل ۱.۸ درصد افزایش داشته است. در این ماه بیشترین نرخ تورم ماهانه خانوارهای روستایی مربوط به استان همدان با ۴.۴ درصد افزایش و کمترین نرخ تورم ماهانه مربوط به استان کهگیلویه و بویراحمد با ۰.۱ درصد کاهش می باشد. درصد تغییر شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) برای خانوارهای روستایی ۲۱.۱ درصد می باشد. بیشترین نرخ تورم نقطه به نقطه مربوط به استان هرمزگان (۳۱.۵ درصد) و کمترین آن مربوط به استان کردستان (۱۳.۵ درصد) است. نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به اسفند ماه ۱۳۹۸ برای خانوارهای روستایی به عدد ۳۷.۳ درصد رسید. بیشترین نرخ تورم دوازده ماهه مربوط به استان ایلام (۴۵.۵ درصد) و کمترین آن مربوط به استان آذربایجان غربی (۳۲.۸ درصد) است.

منبع: