اخطار فائو درباره تاثیر ویروس کرونا بر زنجیره تأمین غذا

به گزارش اجاره فائو اخطار می دهد که در خیلی از کشورهای جهان، کارگران غیر رسمی، جمعیت های صدمه پذیر شهرنشین و دیگر اقشاری که وابستگی زیادی به فعالیت بازارها دارند احیانا در معرض صدمه های تأثیرات منفی ویروس کرونا و بیماری کووید-۱۹ قرار خواند گرفت.
به گزارش اجاره به نقل از ایسنا، سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد (فائو) در گزارش تازه خود، با اشاره به اینکه تأثیرات کامل بیماری کووید-۱۹ و ویروس کرونای جدید همچنان در حال آشکار شدن است، تصریح می کند که این شیوع، تأثیرات منفی قابل توجهی بر تمامی افراد دخیل در سراسر زنجیره تأمین غذا دارد.
گزارش فائو نشان داده است در شرایطی که مواد غذایی کافی برای تغذیه تمامی افراد وجود دارد، شیوع بیماری کووید-۱۹ به صورت بالقوه می تواند زنجیره های حیاتی تأمین مواد غذایی را هم ما بین کشورها و هم درون کشورها – بین مناطق روستایی و شهری – به شکل شدیدی مختل کند.
این وضعیت احیانا تأثیرات منفی قابل توجهی خصوصا بر گروه های صدمه پذیر خواهد داشت، گروه هایی همچون کارگران غیر رسمی، جمعیت های صدمه پذیر شهری و دیگر گروه هایی که برای تأمین نیازهای غذایی خود تا حد زیادی به بازار متکی هستند. کاهش یا از دست دادن درآمد به همراه قیمت های ناپایدار می تواند تأثیراتی جدی بر (وضعیت حاد) امنیت غذایی و سطح سوءتغذیه این جمعیت ها داشته باشد.
این تأثیرات می توانند به صورت بالقوه خانوارهای صدمه پذیر را به سمت اتخاذ سازوکارهایی همچون کاهش شمار وعده های غذایی، افزایش نرخ ترک تحصیل، کاهش امکانات در دسترس برای پوشش هزینه های در رابطه با سلامت و پزشکی، خشونت های جنسیتی، فروش ابزارآلات تولیدی (کار و پیشه) و غیره، سوق دهند.
در این شرایط، فائو برنامه های جاری خود در کشورهای مختلف را که متمرکز بر تقویت تاب آوری و عرضه کمک های بشردوستانه هستند را بازنگری و تأثیرات بالقوه این ویروس را تحلیل کرده است تا از تداوم حمایت ها از صدمه پذیرترین گروه ها و اتخاذ اقدامات پیشگیرانه برای رسیدگی به تأثیرات ثانویه این ویروس اطمینان حاصل کند.
بر این اساس، فائو تلاش دارد تا در مناطقی که از پیش شاهد نیازهای زیادی بوده اند، فرایند تأمین کمک های ضروری را همچنان برقرار نگه داشته و در عین حال بتواند نیازهای جدید ناشی از تأثیرات ویروس کرونا را تأمین کند.