مرکز آمار ایران اعلام کرد رشد ۱۳ درصدی جمعیت دام سنگین کشور

به گزارش اجاره جمعیت دام سنگین کشور در زمستان سال قبل نسبت به آخرین سرشماری انجام شده ( آبان ۱۳۹۳) ۱۳.۲ درصد افزایش یافته است.
به گزارش اجاره به نقل از مرکز آمار ایران، نتایج آمارگیری اندازه گیری تعداد و تولیدات ماهانه دام سنگین (گاو و گوساله) که از دیماه سال ۱۳۹۸ با شیوه های نوین تولید آمار (استفاده از نمونه مؤثر و ثابت با نحوه اجرای ترکیبی مصاحبه حضوری و تلفنی) در سطح کشور اجرا شد نشان داده است تعداد گاو و گوساله موجود در دامداری های کشور در اسفند ماه سال گذشته، ۴.۸ میلیون رأس بوده است که نسبت به زمان سرشماری عمومی کشاورزی (آبان ۱۳۹۳) ۱۳.۲ درصد افزایش یافته است. بر مبنای یافته های دیگر حاصل از اجرای این طرح آمارگیری، در زمستان سال قبل تعداد ۳۸۵ هزار رأس گاو و گوساله دامداری های کشور برای فروش ارائه شد و مقدار تولید شیر گاو در این مدت، ۲ میلیون تن بوده است.‏ همینطور در این مدت تعداد ۵۳۵ هزار رأس گوساله زنده در دامداری های کشور متولد شد.