در زمستان ۹۸؛ تورم تولیدکننده زراعت، باغداری و دامداری ۳۲ و نه دهم درصد شد

اجاره: شاخص قیمت تولید کننده زراعت، باغداری و دامداری سنتی، چهار فصل منتهی به فصل زمستان ۹۸ نسبت به دوره مشابه سال قبل (نرخ تورم سالانه) ۳۲.۹ درصد افزایش یافته است.

به گزارش اجاره به نقل از مرکز آمار ایران، شاخص قیمت تولید کننده زراعت، باغداری و دامداری سنتی (برمبنای ۱۰۰=۱۳۹۰) در فصل زمستان سال ۱۳۹۸ برابر با ۳۷۹ بوده است که نسبت به فصل مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) ۲.۸ درصد افزایش یافته است. شاخص چهار فصل منتهی به فصل جاری نیز نسبت به دوره مشابه سال قبل (نرخ تورم سالانه) ۳۲.۹ درصد افزایش یافته است.
شاخص زراعت و باغداری
شاخص زراعت و باغداری در فصل زمستان سال ۱۳۹۸ برابر با ۳۲۸.۹ است که نسبت به فصل مشابه سال قبل ۳.۸ درصد افزایش یافته است. میزان تغییرات چهار فصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل (نرخ تورم سالانه) نیز معادل ۲۶.۷ درصد افزایش است.
شاخص گروه غلات در فصل زمستان سال ۱۳۹۸ برابر با ۴۰۳.۸ است که نسبت به فصل مشابه سال قبل ۶.۴ درصد کاهش یافته است. میزان تغییرات چهار فصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل (نرخ تورم سالانه) نیز برابر با ۲۰.۵ درصد افزایش است.
شاخص گروه میوه ها و میوه های آجیلی در فصل زمستان سال ۱۳۹۸ برابر با ۲۴۶.۷ است که نسبت به فصل مشابه سال قبل ۶ درصد افزایش یافته است. میزان تغییرات چهار فصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل (نرخ تورم سالانه) نیز برابر با ۱۹.۲ درصد افزایش است.
شاخص گروه سبزیجات در فصل زمستان سال ۱۳۹۸ برابر با ۵۲۰.۶ است که نسبت به فصل مشابه سال قبل ۱۳.۱ درصد افزایش یافته است. میزان تغییرات چهار فصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل (نرخ تورم سالانه) نیز برابر با ۵۲.۸ درصد افزایش است.
شاخص گروه مواد خام طبقه بندی نشده در فصل زمستان سال ۱۳۹۸ برابر با ۲۸۹.۸ است که نسبت به فصل مشابه سال قبل ۹ درصد افزایش یافته است. میزان تغییرات چهار فصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل (نرخ تورم سالانه) نیز برابر با ۳۷.۸ درصد افزایش است.
شاخص دامداری سنتی
شاخص دامداری سنتی در فصل زمستان سال ۱۳۹۸ برابر با ۴۸۶.۶ است که نسبت به فصل مشابه سال قبل ۱.۵ درصد افزایش یافته است. میزان تغییرات چهار فصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل (نرخ تورم سالانه) نیز برابر با ۴۵.۵ درصد افزایش است.
شاخص گروه پرورش بز و بزغاله در فصل زمستان سال ۱۳۹۸ برابر با ۵۵۶.۵ است که نسبت به فصل مشابه سال قبل ۰.۴ درصد کاهش یافته است. میزان تغییرات چهار فصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل (نرخ تورم سالانه) نیز برابر با ۵۱.۵ درصد افزایش است.
شاخص گروه پرورش گاو و گوساله سنتی در فصل زمستان سال ۱۳۹۸ برابر با ۴۶۱ است که نسبت به فصل مشابه سال قبل ۴.۲ درصد کاهش یافته است. میزان تغییرات چهار فصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل (نرخ تورم سالانه) نیز برابر با ۴۸.۹ درصد افزایش است.
شاخص گروه گوسفند و بره در فصل زمستان سال ۱۳۹۸ برابر با ۵۳۷، ۹ است که نسبت به فصل مشابه سال قبل ۴.۹ درصد کاهش یافته است. میزان تغییرات چهار فصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل (نرخ تورم سالانه) نیز برابر با ۴۸.۴ درصد افزایش است.
شاخص گروه سایر محصولات حیوانی در فصل زمستان سال ۱۳۹۸ برابر با ۴۴۷.۵ است که نسبت به فصل مشابه سال قبل ۲۰.۵ درصد افزایش یافته است. میزان تغییرات چهار فصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل (نرخ تورم سالانه) نیز برابر با ۳۵.۱ درصد افزایش است.

منبع: