یک مقام مسئول: تنها کالاهای در صف تأمین ارز اجازه ترخیص درصدی یا کامل دارند

به گزارش اجاره یک مقام مسئول اظهار داشت: گمرک در مورد مواردی که کد رهگیری بانک به گمرک عرضه نشده است، صرفا می تواند نسبت به ترخیص درصدی اقدام نماید مشروط بر این که این اقلام در صف تأمین ارز بانکی باشند.
به گزارش اجاره به نقل از گمرک، معاون فنی گمرک ایران درباب درخواستهای ارائه شده در زمینه ترخیص کالاهای موجود در بنادر و گمرکات بصورت درصدی، اعلام نمود: باتوجه به درخواست برخی صاحبان کالا از گمرکات کشور درباب ترخیص اقلام موجود در بنادر و گمرکات کشور و یا صدور اجازه‌ی ترخیص درصدی برای این کالاها، باید چند نکته‌ی مهم را مدنظر قرار داد. بگفته ارونقی، وفق نص قانون، خروج کالا از اماکن گمرکی، مستلزم انجام تشریفات گمرکی است که این تشریفات گمرکی، با تسلیم اظهارنامه به گمرک صورت می پذیرد. ارونقی داشتن «ثبت سفارش» وزارت صنعت، معدن و تجارت را از الزامات اصلی اظهارکالا به گمرک و انجام تشریفات گمرکی شمرده و افزود: مطابق مصوبه‌ی شماره‌ی ۴۳۵۳ مورخ ۹۷/۱/۲۲ هیأت وزیران، واردات کلیه‌ی کالاها به صورت تجاری به کشور شامل مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه‌ی اقتصادی و سایر مبادی ورودی به جز موارد استثنا، بدون ثبت سفارش ممنوع می باشد. باید توجه داشت ارز مورد نیاز کلیه‌ی کالاهای ثبت سفارش شده در چهارچوب مقررات بانک مرکزی تامین خواهد شد. معاون گمرک ایران در ادامه با اشاره به اختیارات تفویض شده به گمرک برای «ترخیص درصدی» اقلامی که فاقد کد رهگیری بانک هستند، اظهار داشت: وفق مفاد مصوبات ابلاغی، «صرفاً» به گمرک اجازه داده شده است تا نسبت به ترخیص درصدی از کالاهای دارای اولویت ۱ و ۲ گروه کالایی موجود در اماکن گمرکی، مناطق ویژه‌ی اقتصادی و آزاد تجاری- صنعتی یا آنهایی که به اماکن مذکور وارد می شوند، دارای ثبت سفارش بانکی بوده و «در صف تامین ارز بانکی» قرار گرفته اند، اقدام نماید. وی افزود: بر این اساس، گمرک درباب مواردی که کد رهگیری بانک به گمرک ارائه نشده است، فقط می تواند نسبت به ترخیص درصدی اقدام نماید مشروط بر اینکه این اقلام «در صف تامین ارز بانکی» باشند.
بگفته ارونقی، البته به اذعان بانک مرکزی، بانکهای عامل برای کالاهایی که در صف تامین ارز بانکی هستند، اعلامیه‌ی تامین ارز صادر و صاحب کالا با ارائه اعلامیه‌ی تامین ارز و رعایت سایر مقررات می تواند نسبت به ترخیص کل کالا اقدام نماید. ارونقی در خاتمه اشاره کرد: باتوجه به حجم مکاتبات و مراجعات روزهای اخیر، باید به این نکته‌ی مهم توجه داشت که گمرک ایران، همین طور گمرکات اجرایی کشور، مجاز به ترخیص درصدی یا کامل کالاهایی که «در صف تخصیص ارز بانکی» قرار دارند، نیستند و بر این اساس، از صاحبان کالا درخواست می شود از ارائه هر نوع درخواستی در خصوص ترخیص درصدی یا کامل کالاهای «در صف تخصیص ارز»، بدلیل نداشتن مجوز قانونی برای ترخیص توسط گمرک و تبعات بعدی آن خودداری نمایند.